HARMONOGRAM PRAC POWIATOWEGO CENTRUM REKRUTACJI

działającego w Zespole Szkół  Ogólnokształcących w Bytowie i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku powołanego do elektronicznego przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bytowskim.

 

     1. Do 5 maja 2017 r. Prace przygotowawcze przeprowadzenia elektronicznej rekrutacji   
      do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018:

➢     opracowanie projektu podania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,

➢     testowanie programu komputerowego obsługującego rekrutację (nauczyciele informatycy szkół ponadgimnazjalnych),

➢     prowadzenie akcji informacyjnej wobec absolwentów i ich rodziców.

 

  1. Od 8 maja (poniedziałek) do 20 czerwca 2017 r. (środa) przyjmowanie dokumentów przez sekretariaty szkół ponadgimnazjalnych wskazanych w pozycji pierwszej na podaniu.

 

UWAGA- dokumenty kandydatów do Liceów Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przyjmowane są od 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) do 16 maja 2017 r. (wtorek). Próby sprawności fizycznej dla kandydatów przeprowadzone zostaną
do 31 maja 2017 r. (środa). Wyniki tych prób podane zostaną do publicznej wiadomości do 9 czerwca 2017 r.

 

  1. Od 23 czerwca (piątek) od godz. 11.00 do 27 czerwca 2017 r. (wtorek)
    do godz. 15.00
    – przyjmowanie kopii lub oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego (wskazane jest dostarczanie oryginałów dokumentów) w sekretariatach szkół ponadgimnazjalnych wskazanych w pierwszym wyborze (kopie poświadczone
    za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum).

 

  1. 28 czerwca (środa) – 29 czerwca 2017 r.(czwartek) - praca szkolnych komisji rekrutacyjnych w celu wprowadzenia danych o osiągnięciach i wynikach egzaminacyjnych kandydatów, wyłonienie kandydatów do szkół.

 

5. 7 lipca 2017 r. (piątek) - do godz. 12.00– ogłoszenie przez komisje rekrutacyjne list
    kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.

           

6. Od 10 lipca 2017r. (poniedziałek) od godz. 12.00 do 13 lipca 2017 r. (czwartek) do godz. 15.00 przyjmowanie potwierdzeń woli podjęcia nauki
w Powiatowym Centrum Rekrutacyjnym (w Bytowie w Zespole Szkół Ogólnokształcących, w Miastku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych) w postaci oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

 

      7. 14 lipca 2017 r. (piątek) do godz. 12.00 - ogłoszenie przez komisje rekrutacyjne list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół,

 

      8. Od 14 lipca 2017 r. od godz. 12.00 do 18 lipca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00   
     
przyjmowanie przez szkoły, które dysponują wolnymi miejscami, oryginałów dokumentów   
      uczniów nieprzyjętych w dniu 14 lipca 2017 r. (praca szkolnych komisji rekrutacyjnych).

 

9. W przypadku wolnych miejsc w Liceach Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
w dniu 14 lipca 2017 r. przeprowadzenie dodatkowych prób sprawności fizycznej, których wynik podany zostanie 17 lipca 2017 r. do godz. 15.00.

 

10. 19 lipca 2017 r. (środa) do godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 14 lipca 2017 r.

 

11. Od 19 lipca 2017 r. (środa) od godz. 12.00 do 20 lipca 2017 r. (czwartek) do godz. 15.00 przyjmowanie potwierdzeń woli podjęcia nauki w Powiatowym Centrum Rekrutacyjnym (w Bytowie w Zespole Szkół Ogólnokształcących, w Miastku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych) w postaci oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

 

 

12. 21 lipca 2017 r.(piątek) do godz. 12.00- ogłoszenie przez komisje rekrutacyjne list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.