Łodzierz, dnia 04.07.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYTATÓW

 postanowienia art. 11 - 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Łodzierzy, 77-200 Miastko, Łodzierz 11

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko  Specjalista ds. administracji i księgowości

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy

 

Od kandydata oczekuje się spełnienia poniższych wymagań:

 

Wymagania niezbędne

 (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów):

 

 

 

Wymagania dodatkowe

(preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

 

 

 

 

Ponadto kandydat dostarcza następujące dokumenty:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych, zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź zm.).

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW :

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez kandydata do dnia 20 lipca 2018 r.w godz. od 7.00 do 15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, 77-200 Miastko, Łodzierz 11

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

 

„Nabór na stanowisko urzędnicze –„ Specjalista ds. administracji i księgowości ”.

 

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy podana zostanie lista kandydatów, który spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

 

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, 77-200 Miastko, Łodzierz 11, przez okres co najmniej trzech miesięcy, oraz na stronie internetowej szkoły www.lodzierz.pl

.