Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
Dane identyfikacyjne
Dyrekcja
Nauczyciele
Logo szkoły
Rada Rodziców
Administracja
Samorząd Szkolny
Kierunki kształcenia
Regulaminy
Pliki do pobrania
druk oferta
zapytanie ofertowe
oferta
Kontrola Zarządcza
sprawozdanie z kontroli zarządczej
Zarządzenia dyrektora
Zarządzenia dyrektora
Działalność szkoły
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2011/2012
rok szkolny 2010/2011
rok szkolny 2009/2010
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2017/2018
Konkrurs na stanowisko urzędnicze
konkurs na stanowisko urzędnicze
Rekrutacja
Rekrutacja
Polityka prywatności-RODO
Polityka prywatności

 

Łodzierz, dnia 04.07.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYTATÓW

 postanowienia art. 11 - 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Łodzierzy, 77-200 Miastko, Łodzierz 11

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko  Specjalista ds. administracji i księgowości

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy

 

Od kandydata oczekuje się spełnienia poniższych wymagań:

 

Wymagania niezbędne

 (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów):

 

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ukończenie studia wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, techniczne lub średnie ekonomiczne lub inne umożliwiające wykonanie zadań na ww. stanowisku, z dwuletnim doświadczeniem zawodowym.
 • ukończenie 18 roku życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia.

 

 

Wymagania dodatkowe

(preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

 

 • znajomość ogólna zagadnień rachunkowości budżetowej.
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Kodeksu Pracy, przepisów ZUS odnośnie naliczenia i potrącania składek.
 • znajomość przepisów podatkowych ( w tym sporządzania dokumentów PIT )
 • znajomość przepisów podatkowych
 • znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • znajomość przepisów ZUS i PFRON.
 • znajomość obsługi programów komputerowych.
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office.
 • umiejętność sporządzania list płac ( w tym naliczenie zasiłków z ubezpieczenia społecznego)
 • komunikatywność i umiejętność współpracy.

 

 

 

Ponadto kandydat dostarcza następujące dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • curriculum vitae,
  • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (oryginał),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i staż pracy w formie kserokopii uwierzytelnionej przez kandydata,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  • adres i telefon komórkowy,
  • inne dokumenty (oświadczenia) wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).
  • pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych, zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź zm.).

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW :

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez kandydata do dnia 20 lipca 2018 r.w godz. od 7.00 do 15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, 77-200 Miastko, Łodzierz 11

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

 

„Nabór na stanowisko urzędnicze –„ Specjalista ds. administracji i księgowości ”.

 

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy podana zostanie lista kandydatów, który spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

 

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, 77-200 Miastko, Łodzierz 11, przez okres co najmniej trzech miesięcy, oraz na stronie internetowej szkoły www.lodzierz.pl

.                      

                       

  

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mariusz Treder
Udostępnił: Mariusz Treder (2016-07-04, godz. 09:12)
Modyfikacja: Mariusz Treder (2018-07-06, godz. 13:47)
Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie o naborze 2018.docx15,99 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 199093