Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
Dane identyfikacyjne
Dyrekcja
Nauczyciele
Logo szkoły
Rada Rodziców
Administracja
Samorząd Szkolny
Kierunki kształcenia
Regulaminy
Pliki do pobrania
Kontrola Zarządcza
sprawozdanie z kontroli zarządczej
Zarządzenia dyrektora
Zarządzenia dyrektora
Działalność szkoły
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2011/2012
rok szkolny 2010/2011
rok szkolny 2009/2010
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2016/2017
Konkrurs na stanowisko urzędnicze
konkurs na stanowisko urzędnicze
Zapytanie ofertowe
przedmiary
druk oferta
zapytanie ofertowe
Rekrutacja
Rekrutacja
Sprzdaż-samochód
oferta

                                                                  Łodzierz, dnia 29.07 2016 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Na podstawie art.15 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /jednolity tekst: Dz.U. z 2014 r. Nr 1202./informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. administracji i ksiegowości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy została wybrana Pani Monika Czarnecka zam. w Miastku

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W ocenie komisji kandydatka spełnia wymagania niezbedne do zajmowanego stanowiska

 

 

 

 

 

Łodzierz, dnia 04.07.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYTATÓW

 postanowienia art. 11 - 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Łodzierzy, 77-200 Miastko, Łodzierz 11

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko  Specjalista ds. administracji i księgowości

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy

 

Od kandydata oczekuje się spełnienia poniższych wymagań:

 

Wymagania niezbędne

 (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów):

 

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ukończenie studia wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, techniczne lub średnie ekonomiczne lub inne umożliwiające wykonanie zadań na ww. stanowisku, z czteroletnim  doświadczeniem zawodowym w przypadku wykształcenia wyższego i pięcioletnim stażem pracy w przypadku wykształcenia średniego .
 • ukończenie 18 roku życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia.

 

 

Wymagania dodatkowe

(preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

 

 • znajomość ogólna zagadnień rachunkowości budżetowej.
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Kodeksu Pracy, przepisów ZUS odnośnie naliczenia i potrącania składek.
 • znajomość przepisów podatkowych ( w tym sporządzania dokumentów PIT )
 • znajomość przepisów podatkowych
 • znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • znajomość przepisów ZUS i PFRON.
 • znajomość obsługi programów komputerowych.
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office.
 • umiejętność sporządzania list płac ( w tym naliczenie zasiłków z ubezpieczenia społecznego)
 • komunikatywność i umiejętność współpracy.

 

 

 

Ponadto kandydat dostarcza następujące dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • curriculum vitae,
  • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (oryginał),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i staż pracy w formie kserokopii uwierzytelnionej przez kandydata,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  • adres i telefon komórkowy,
  • inne dokumenty (oświadczenia) wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).
  • pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych, zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź zm.).

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW :

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez kandydata do dnia 15 lipca 2016 r.w godz. od 7.00 do 15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, 77-200 Miastko, Łodzierz 11

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

 

„Nabór na stanowisko urzędnicze –„ Specjalista ds. administracji i księgowości ”.

 

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy podana zostanie lista kandydatów, który spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

 

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, 77-200 Miastko, Łodzierz 11, przez okres co najmniej trzech miesięcy, oraz na stronie internetowej szkoły www.lodzierz.pl

.                       

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mariusz Treder
Udostępnił: Mariusz Treder (2016-07-04, godz. 09:12)
Modyfikacja: Mariusz Treder (2016-07-29, godz. 11:21)
Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie o naborze.doc38,50 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 188822