Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
Dane identyfikacyjne
Dyrekcja
Nauczyciele
Logo szkoły
Rada Rodziców
Administracja
Samorząd Szkolny
Kierunki kształcenia
Regulaminy
Pliki do pobrania
Kontrola Zarządcza
sprawozdanie z kontroli zarządczej
Zarządzenia dyrektora
Zarządzenia dyrektora
Działalność szkoły
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2011/2012
rok szkolny 2010/2011
rok szkolny 2009/2010
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2016/2017
Konkrurs na stanowisko urzędnicze
konkurs na stanowisko urzędnicze
Zapytanie ofertowe
przedmiary
druk oferta
zapytanie ofertowe
Rekrutacja
Rekrutacja
Sprzdaż-samochód
oferta

Zapytanie ofertowe

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  Łodzierzy zaprasza do złożenia oferty spełniającej następujące kryteria:

 1. Przedmiot zamówienia: MODERNIZACJA ŁAZIENEK W ZSP W ŁODZIERZY
 2. Termin realizacji zamówienia: WAKACJE 2017
 3. Kryteria oceny ofert: NAJNIŻSZA CENA
 4. Sposób przygotowania ofert: Ofertę należy sporządzić  na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną (w zamkniętych kopertach).
 5. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach z opisem:

 

„Oferta do zapytania ofertowego na „Modernizacja łazienek w ZSP w Łodzierzy”

nie otwierać przed  17.03.2017 r.  godz.  13.00”

      (data)

 

do dnia  15.03.2017 r.  godz.  13.00 na adres:   ZSP w Łodzierzy
                                                                                   Łodzierz 11;
                                                                                   77-200 Miastko

 

 1. Termin otwarcia ofert:   17.03.2017 r.
 2. Warunki płatności:

a) Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą VAT, wystawioną na płatnika Powiat Bytowski, ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, NIP 842-164-30-30 i odbiorcę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, Łodzierz 11, 77-200 Miastko.

b) Podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego robót, który podpisze powołaną przez Zamawiającego komisja odbiorowa.

c)  Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności objętych fakturą wystawioną przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

d)  Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych będą płacić odsetki za opóźnienie w zapłacie w wysokości odsetek ustawowych.

e)  Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.           

 1. Inne istotne postanowienia zamówienia: 1. Remont i modernizacja łazienek podzielone są na 2 części: łazienka na parterze, łazienka na Ip oraz łazienka dla pracowników przy sekretariacie. W zależności od uzyskanych wyników zapytań cen ofertowych Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania jednej części zamówienia (ze względu na posiadane środki finansowe) na co Wykonawca wyraża zgodę.

2. Zamawiający dopuszcza zlecenie poszczególnych części zamówienia różnym Wykonawcom, w zależności od uzyskanych cen ofertowych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

 1. Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

a)     W sprawach formalnych:

     Mariusz Treder – Dyrektor ZSP w Łodzierzy, tel. 59 857 24 09
b)  w sprawach technicznych:

      Piotr Jachyra – Naczelnik Inwestycji i Administrowania Nieruchomościami
      Starostwa Powiatowego w Bytowie, tel. 59 822 80 07

 

 

 

 

………………………………….

           (data, podpis )

 

 

Załączniki:

 1. Druk „Oferta”
 2. Przedmiary robót i szkic dla części 1
 3. Przedmiar robót i szkic dla części 2

 

dostępne są na szkolnej stronie BIP:  www.bip.ckulodzierz. infocity.pl   w zakładce – zapytanie ofertowe i przedmiary

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mariusz Treder
Udostępnił: Mariusz Treder (2017-02-21, godz. 11:54)
Modyfikacja: Mariusz Treder (2017-02-21, godz. 11:54)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 188833