Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
Dane identyfikacyjne
Dyrekcja
Nauczyciele
Logo szkoły
Rada Rodziców
Administracja
Samorząd Szkolny
Kierunki kształcenia
Regulaminy
Pliki do pobrania
druk oferta
zapytanie ofertowe
oferta
Kontrola Zarządcza
sprawozdanie z kontroli zarządczej
Zarządzenia dyrektora
Zarządzenia dyrektora
Działalność szkoły
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2011/2012
rok szkolny 2010/2011
rok szkolny 2009/2010
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2018/2019
Polityka prywatności-RODO
Polityka prywatności
Bilans jednostki
Bilans jednostki budżetowej

Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r.

WR.570.9.2013.EKP

Zarządzenie Nr 7/2013
Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie

terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie pomorskim na rok szkolny 2013/2014.

Na podstawie:

 1. § 23 pkt 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 z 2004 r., poz. 232 z  późn. zm.),

ustalam

§ 1

W województwie pomorskim rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkół policealnych, liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2013/2014 regulują określone zasady w niniejszym Zarządzeniu.

§ 2

Kryteria rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej na podbudowie gimnazjum (LO, T, ZSZ) poda kandydatom do wiadomości dyrektor szkoły w terminie do 28 lutego 2013 r.

§ 3

Określam terminy dotyczące przyjęć do:

a) publicznych gimnazjów województwa pomorskiego

Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego

od 4 marca 2013 r.
do 29 maja 2013 r.
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego od 5 kwietnia 2013 r.
do 12 kwietnia 2013 r.
Składanie przez kandydatów dokumentów do gimnazjum od 28 czerwca 2013 r.
do 3 lipca 2013 r.
do godz. 12.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum 5 lipca 2013 r.
do godz. 12.00

b) publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego na podbudowie programowej gimnazjum 

Składanie dokumentów do wybranych szkół:
 • w których będzie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych,
 • do pozostałych szkół
od 16 maja 2013 r.
do 22 maja 2013 r.

do 24 czerwca 2013 r.
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów. od 24 maja 2013 r.
do 14 czerwca 2013 r.
Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły. do 27 czerwca 2013 r.
Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 28 czerwca 2013 r.
do 2 lipca 2013 r.
do godz. 12:00
Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły.* 4 lipca 2013 r.
do godz. 12:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 4 lipca 2013 r.
od godz. 12:00
do 8 lipca 2013 r.
do godz. 12:00
Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły.* 9 lipca 2013 r.
do godz. 12:00
Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów). od dnia 9 lipca 2013 r.
od godz.12:00
do dnia 11 lipca 2013 r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 9 lipca 2013 r.* 12 lipca 2013 r.
do godz. 12:00
Dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).

Ogłoszenie listy przyjętych.*
26-28 sierpnia 2013 r.30 sierpnia 2013 r.
do godz. 12:00

* Załączniki 2, 3, 4 (plik do pobrania).

c) do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego dla dorosłych

Składanie dokumentów do wybranych szkół.

do 21 sierpnia 2013 r.

Egzaminy wstępne lub rozmowy kwalifikacyjne w szkołach.

od 26 sierpnia 2013 r.
do 28 sierpnia 2013 r.

Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły.

30 sierpnia 2013 r.
do godz. 12:00

§ 4

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2013/2014.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym:

  • 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

   Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

  • 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty).

 2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  celujący

  - 17 punktów

  bardzo dobry

  - 14 punktów

  dobry

  - 12 punktów

  dostateczny

  - 8 punktów

 3. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów,

  • za udział w konkursach, olimpiadach (określonych w § 7 pkt.1 i 2) w tym:
   - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,
   - finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,

  • za osiągnięcia sportowe (zał. 1) i artystyczne:

   • I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów

   • I - III miejsce w województwie - 4 punkty

   • I - III miejsce w powiecie - 3 punkty

  • za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów,

  • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 3 punkty,

  • osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 2 punkty. 

   Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, f przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie

   np.:
   1. jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów,
   2. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 5 punktów

 4. Za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów.

 5. Sposób przeliczania na punkty ocen ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ustala szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna. (Na listach kandydatów przyjętych do szkoły wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych wpisywane są w oddzielnej pozycji).

 6. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do ogólnej liczby punktów, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji.

§ 5

 1. Olimpiady przedmiotowe to: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna i Olimpiada Języka Angielskiego.

 2. Konkursy przedmiotowe to konkursy dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, informatyki.

 3. Wojewódzki Konkurs Biblijny od roku szkolnego 2012/2013 jest konkursem tematycznym. Laureaci i finaliści Konkursu biblijnego - (edycja 2010/2011 oraz 2011/2012 zachowują uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych).

 4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie) przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (sprawnościowe, zdrowotne, artystyczne, uzdolnienia językowe i inne).

 5. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

  • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 6. Rodzice kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty powiatu o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 71b.ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w terminie do 2 lipca 2013 r., a w szczególnych przypadkach do 28 sierpnia 2013 r.

 7. Kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, (klasę, dany etap edukacji w szkole za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 8. Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje § 2 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361).

§ 6

O przyjęciu kandydata do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

 • pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza,

 • sumę punktów za oceny uzyskane na egzaminie wstępnym lub z rozmowy kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niższego stopnia,

 • inne dodatkowe kryteria w zależności od zawodu, w którym kształci szkoła.

§ 7

 1. Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji według wzorów stanowiących załączniki nr 2, 3, 4 niniejszego zarządzenia, uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście w kolejności od najwyższej liczby punktów.

 2. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w § 7, 8, powinni dołączyć oryginały świadectw ukończenia szkoły niższego etapu edukacyjnego.

§ 8

Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z właściwymi przepisami, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Zarządzenia.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mariusz Treder
Udostępnił: Mariusz Treder (2013-02-05, godz. 14:16)
Modyfikacja: Mariusz Treder (2013-02-05, godz. 14:11)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 217820